ARBETSBESKRIVNING

Renovering - tidigare linoljefärgsmålning på putsade ytor - invändigt


Hur är de gamla färgytorna uppbyggda?

Fram till 1960-talet var det vanligt att man målade invändiga putsytor, t.ex. trappuppgångar, köksväggar, badrum etc. med oljefärg.

En vanlig arbetsgång kunde se ut som följande:
Det var naturligtvis av största vikt att putsen var helt torr före målning, eftersom den annars skulle förtvåla färgen. Ofta utfördes putsarbetena på sommaren för att sedan målas under vintern.
Putsen grundades först med en grundfärg som fick torka minst ett par dagar före spackling.
Efter tork borstades väggarna av med en dammborste. Ev. håligheter lagades med ett fast spackel (ofta spackelfärg med gips), och hela ytan bredspacklades en gång med det fasta spacklet.
Hela ytan bredspacklades sedan med oljespackel som innan det torkat färdigt putsades slätt med en tät mjuk borste, kork med linnetrasa eller säckväv, eller helt enkelt stålglättades med spackeln.
När spacklet torkat slipades spackelytan av med pimpsten eller sandpapper, dammades noga av och målades en gång med en mager slipstrykningsfärg som arbetades in i underlaget med pimpsten.
Var det en "finare" yta som avsågs, finbredspacklades och finslipströks ytan ytterligare en gång.
När alla underarbeten var klara och torra, ströks hela ytan med mellanstrykningsfärg, som man slätade extra noga i alla riktningar, samt färdigströks med en fet färdigfärg, som också slätades mycket noggrant.
Skulle färdigstrykningen stöpplas var det viktigt att man gjorde den fast. Då tillsattes även lite terpentin till färgen för att göra den mattare, men det var noga att färgen inte blev för tunn eftersom den då flöt ut för mycket för att kunna stöpplas.
Genomgående gällde att samtliga moment fick torka ordentligt före nästa behandling, och att man vid de avslutande färdigstrykningarna mycket noggrant städade arbetsplatsen före målning.

Renoveringsmålning idag

När vi idag skall renovera dessa oljemålade putsytor är det viktigt att ta reda på hur underlaget ser ut.

Är väggytorna intakta och fortfarande målade med oljefärg, fria från bomskador, så räcker det ofta med en ordentlig tvätt och en strykning med färdigstrykningsfärg. Färgen skall naturligtvis efterslätas lika ordentligt som man gjorde förr. Är ytorna däremot dåligt underhållna, med fuktskador och målade med latexfärg, bör man renoveringsmåla enligt följande.

Förarbete - grundning

All latexfärg borttages ner till oljefärgsskikt. Hela ytan tvättas "för gott". Bomskador knackas ned till fast underlag och lagas med lämplig puts eller gips.

Ny puts avslipas med bräda och dammas av.

OBS! Det är mycket viktigt att putsarbetet utförs i god tid före målning så att all puts är torr när den skall spacklas/målas. Är underlaget fuktigt blir bruket alkaliskt och förtvålar oljefärgen. Normal torktid är ca 2-3 veckor, beroende på luftväxling och temperatur.

Avser reparationsmålningen våtutrymmen skall putsen/gipset grundas med WIBO Putsgrund. Grunderingen skall torka minst ett dygn före spackling.

Alla lagningar spacklas med linoljespackel, lämpligen WIBO Målarspackel. Spacklet borstas/slipas efter ca. en timme. Tänk på att inte göra spacklingen "för jämn" om ytan runt omkring är ojämn.


Målning

Samtliga spackelfläckar fläckbättras med WIBO Slipstrykningsfärg.

Efter tork slipstrykes hela ytan en gång tunt med WIBO Slipstrykningsfärg i önskad kulör. Färgen skall utstrykas 10-12m2/lit. och efter ca. 45-60 min. efterslätas med moddlare. Torktid minst ett dygn.

Är det en större entreprenad, där andra reparationsarbeten utförs samtidigt med målningen, bör man vänta med färdigstrykningen tills dessa är avslutade för att undvika skador i färdigfärgen.

Kontrollera den slipstrukna ytan innan färdigstrykningen påbörjas. Ev. skador som uppkommit eller t.ex. kraftiga mattinsugningar skall bättras med WIBO Slipstrykningsfärg.

Före färdigstrykning skall arbetsplatsen städas ordentligt. Avlägsna så mycket damm som möjligt. Det kan även vara lämpligt att fukta t.ex. golvytor som inte skall målas för att binda ev. kvarvarande damm.

Hela ytan färdigmålas med färdigstrykningsfärg.

WIBO FÄRG AB har flera kvalitéer på färdigfärg. Man väljer, beroende på estetiska och funktionella önskemål, mellan WIBO Antik, WIBO Oljefärg 1920 alt. Rolfs Favorit.

Färdigfärgen skall påföras tunt, ca 10m2/liter, och efter ca. 45-60 min. efterslätas noggrant med moddlare.

Önskas en stöpplad yta, slätas färgen noggrant vid påförandet, och stöpplas med stöpplare efter ca. 1-2 timmar.


ALLMÄNT

Tänk på att ingen färg blir bättre än sitt underlag - ju bättre underarbete desto bättre slutresultat.
Rör om färgen noggrant före målning.
Slipstrykning och färdigfärg skall sträckas 9-12m²/liter.
Se till att arbetsmiljön är så ren och dammfri som möjligt för bästa resultat.
Färgerna kommer färdigblandade från fabrik och får inte spädas med aromatiska lösningsmedel.
För bästa tork - öka luftomsättningen i den målade lokalen.

Tänk på att vit linoljefärg gulnar i utrymmen med dålig tillgång på dagsljus. Vi rekommenderar att man bryter vit linoljefärg till minst NCS-kulör 1002-Y för att motverka detta.

Vid uppehåll i målningen förvaras penslarna i vatten.
Eftersom WIBO Slipstrykningsfärg, WIBO Oljefärg 1920 och Rolf´s FAVORIT är byggda för att torka snabbare än linoljefärger i gemen, bildas det lätt ett tunt skinn på färgen i burken när den står över natten. Häll därför vid arbetets slut försiktigt 0,5-1 cm såpvatten på färgen för att motverka detta.
Vattnet hälls försiktigt av innan fortsatt målning påbörjas.

Vid rengöring av penslar och verktyg brukas tvållösning och vatten. Används lösningsmedel skall penseln återfettas med fet tvål.
Händer och hud som fått linoljestänk rengörs med såpa och vatten.
Vid färgstänk på kläder - smörja in det nedsölade området med såpa och låt ligga i varmt vatten över natten. Tvätta sedan på vanligt vis.

Tänk på självantändningsrisken i trasor och trassel samt ha alltid en hink vatten stående där Du kan slänga dessa. Kontakta oss genast om problem uppstår, så hjälper vi till att lösa dessa.